Опитът ни в силажирането и храненето с люцерна

0

Предимства на люцерната

 • с дълбок корен, сухоустойчива
 • бобово растение, поема азот
 • високодобивна в гранични райони
 • много вкусна
 • богата на влакнини и минерали

Недостатъци на люцерната:

 • къси срокове за коситба (лигнифициране)
 • технологично сложно прибиране (загуби от раздробяване)
 • висок буферен капацитет при силажиране
 • ограничено съдържание на хранителни вещества

Хранителна стойност на люцернови консервати

  TS XF (g/kg TS) XP (g/kg TS) MJ NEL nXP
Растение полско 210 260 205 5,8  
Растение коситба 380 290 190 5,6  
Силаж 380 275 185 5,4 134
Сено 870 300 185 5,13  
Сравнение с пасищна трева 350 250 150 6,1 145

 

Мерки за осигуряване на доброкачествен силаж

 • подходящо време за коситба = начало на бутонизация
 • правилна височина = не се наранява филиза, съдържание на пепел
 • сухо вещество 30 – 35%
 • ситно нарязване = 10 – 20 mm
 • силажни добавки за трудно силажиращисе материали
 • добро разстилане, слой max. 30 cm
 • интензивно уплътняване:  тежест на притъпкване = постъпила силажна маса в рамките на 1 час (в тонове) : 8
 • бързо и точно покриване и затискане

Изваждане от силоза

 • контрол на хранителната стойност преди хранене
 • откриване на малко количество; max. за 3 дни
 • търсене и премахване на некачествен материал
 • прав, чист разрез със фреза-фуражосмесител или цанга
 • контрол на СВ на ръка, с Koster-Tester, приемане на силажа, протокол от фуражосмесителя

Люцерната при храненето в говедовъдството – обобщение

 • фураж за полевъдни и гранични фуражо- производствени райони
 • много подходяща за преживни животни
 • сложно консервиране
 • ограничено съдържание на хранителни вещества

Модерни тенденции на хранене при групи Транзит 1 и Транзит 2

 • Потребностите на добитъка са непроменени от милиони години
 • Потребностите се променят в хода на отглеждането, в периода на лактация, с развитие на продуктивността
 • Особеност на Холщайн-фризийската порода: ясно изразено изразходване на телесни резерви за млекопроизводство

Кое е модерното в нашата практика на хранене?

 • Разбираме все по-добре физиологичните и биохимичните процеси.
 • Програмите за изчисляване на хранителни дажби стават все по-комплексни и по-прозрачни.
 • Техниката за хранене става все по-функционална.
 • Качеството на фуража става все по-добро.
 • Управлението (контролът) – все по-задълбочен и по-ефективен.

Защо днешната тема е само “подготвителен период преди стартовия период”?

 • Храненето е много комплексно. -> Необходими са няколко дни. -> Ограничение.
 • Най-кратък, но най-трудно управляем от целия период на лактация.
 • Най-голямо влияние върху здравето на стадото и оттам – на продуктивността.
 • Единство -> да обхване и част от сухостойния период.

Цели през сухостойния период

 • Период: 8-ма – 4-та седмица преди отелване
 • Фазата на покой – необходима за висока продуктивност
 • Възстановяване и оздравяване на вимето
 • Няма увеличение на телесна маса, само теле
 • Въпреки това максимален прием на храна (крава > 11 kg СВ)

Особености на храненето през сухостойния период

 • Изравняване на дажбите по 10,5 kg СВ; от тях – възможно най-голям прием -> вкусно
 • Възможно най-малко енергия (55–60 MJ NEL)
 • Подходящи nXP (115-125 g/kg СВ)
 • Много влакнини -> моторика на търбуха
 • Без фуражни мазнини, без негативни RNB
 • Възможно най-малко Ca und K

Дажби за млечни крави – сухостоен период


Цели на стартовия период

 • Продължителност – от отелването до края на постнаталния преиод (в зависимост от мястото, с което разполага предприятието)
 • Възможно най-плавен и най-къс отрицателен енергиен баланс
 • Бързо приключване на постнаталния преиод и достигане на плодовитост
 • Бърза висока продуктивност
 • Предотвратяване на метаболитни и последващи заболявания

Пътища към целта

 • Бързо увеличение на приема на храна (8 à 22 kg СВ)
 • За целта – тренинг (теле, сухостоен период, процес на хранене)
 • Вкусови качества (качество на силажа, дял на концентрата, глицерин, …)
 • Баланс на хранителните вещества (енергия : протеин; търбух : тънко черво; бързо : бавно)
 • Равномерни дажби чрез TMR, време за хранене
 • Висока концентрация на хранителни вещества
 • Добра смилаемост на влакнините
 • Оптимално СВ при TMR-хранене (35- 45%); при > 50% à вода

Дажби за млечни крави – стартова група

Голяма разлика между дажбите в сухостоен и стартов период

Последици при рязък преход в храненето:

 • Неразвити търбухови микроби (необходими 5 седмици) -> много лошо храносмилане
 • Недостатъчно развита обмяна на веществата (цикъл на Кребс, циркулация търбух-черен дроб, …) -> ускорено топене на телесни мазнини -> кетоза -> дислокация на сирищника, копитни язви, …
 • Нетренирана Ca-мобилизация -> пареза
 • -> Необходимост от преходни дажби

Цели на подготвителните дажби

 • Добър прием на храната (да приканва към хранене)
 • Концентрация на енергия и протеини – средна стойност между сухостоен и стартов период
 • Руминален N–баланс = 0  или леко  +
 • Усреднен дял на концентрата (ca. 3 kg OС в 10,5 kg СВ)
 • По възможност повече фураж от стартовия период
 • Бедни на Ca (< 5 g / kg СВ) und K (< 15 g / kg СВ)
 • Богати на микроелементи и витамини

Пътища към целта

 • Изключително висококачествен фураж
 • Прецизност при смесване на (често) малките количества TMR – смески
 • Достатъчно време за адаптация (2 – 3 седмици)
 • Високо качество на водата
 • Инжектиране на Vitamin D3-Se: 3 – 8 дни преди раждането
 • Boli непостредствено преди и след раждането (Ca, P, Mg, Glucose)
 • След раждането – топла вода + енергия + стартер на прах
 • Внимателно наблюдение на храненето след раждане, евент. сондиране

Дажба за млечни крави – подготвителна група

Преходното хранене като малка част от комплексния процес по отелване

 • Условия на отглеждане в обора, отделяне на репродуктивен сектор
 • Преместване – кога?, кой?, как?, къде?
 • Хигиена при подготовката, отелването, доенето, ветеринарен лекар, …..
 • Наблюдение, контрол, бърза и квалифицирана реакция
 • Ветеринарно-медицински мерки: от профилактика през родилна помощ при тежко раждане до лечение след проблеми
 • Документация, обмен на информация, отговорности

Родилните боксове на миналото

Родилните боксове на бъдещето

 • Пожелавам Ви подходящи/правилни идеи при оформяне на Вашия преходен сектор.
 • В резултат на Вашата работа Ви желая крави с голям апетит и силен имунитет.
 • Сигурен съм, че екипът на Геномика ООД ще Ви окаже ценна помощ.

Петер Рихтер, специалист по млечно говедовъдство
ИАК АГРАР КОНСАЛТИНГ ООД, Лайпциг

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + thirteen =